🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

دیوارنگاره شهری

✅اجرای دیوارنگاره با استفاده از تصاویر طبس قدیم در حاشیه بلوار مطهری- نبش مطهری ۲