🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

آگهی مزایده حضوری( حراج )فروش محصولات نخیلات

?شهرداری طبس در نظر دارد برابر بند سوم صورتجلسه ۱۷۳ شورای محترم اسلامی شهر طبس ، محصولات نخیلات سطح شهر را از طریق حراج حضوری به فروش برساند:

?لذا واجدین شرایط شرکت در مزایده( حراج حضوری) می توانند در روز یکشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح در محل شهرداری حضور و با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 105,000,000 ریال به شماره حساب ۵۹۹۳۱ سپرده شهرداری نزد بانک تجارت (شماره شبا:IR340180000000000446559931 در مزایده حضوری شرکت نمایند.

?متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن:32825001الی 3 تماس حاصل فرمایند.

⏰زمان انتشار در سایت: سه شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱ ساعت ۸:۰۰

?زمان برگزاری حراج: یکشنبه مورخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ در محل شهرداری طبس

متن آگهی و شرایط شرکت در مزایده در تصویر???

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

@shahrdaritabas