🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

خدمات و توفیقات بی شمار شما در توسعه همه جانبه شهر طبس باعث گردیده شهرداری از یک مجموعه صرفاً خدماتی به یک نهاد فرهنگی – اجتماعی تبدیل شود.

جناب آقای بهارستانی یزدی
شهردار شریف و فرهیخته شهر طبس

این تغییر رویکرد میسر نمی شد مگر به همت ، تلاش ،تفکر ، تدبیر و مدیریت بی بدیل حضرتعالی ،که تحسین همگان را بهمراه داشته است.

اکنون که با درایت و کار آمدی شما چهره شهر دگرگون شده است شهروندان افق های وسیعتری را به نظاره نشسته اند و در آرزوی فرداهای بهتر گام برمیدارند.

اگر چه با این همه خدمت هر روز ، روز شماست اما بر خود وظیفه میدانیم بعنوان خدمتگذاران این مجموعه مقدس روز شهردار را به شما تبریک عرض نموده و از تلاش های خالصانه شما تقدیر و تشکر می نمائیم.

همکاران شما در اداره توسعه و مدیریت منابع شهرداری طبس