🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، به منظور استقبال از نوروز 97، کارگاه ساخت المان های نوروزی شهرداری طبس فعالیت خود را آغاز کرده است. در این کارگاه در راستای صرفه جویی مالی از مواد بازیافتی و آهن آلات موجود در پارکینگ موتوری شهرداری استفاده می شود.

بنا بر این گزارش، کلیه کارهای مرتبط با آماده سازی المان های نوروزی با استفاده از ضایعات و مواد قابل بازیافت شهرداری و استفاده از ظرفیت های داخلی و توانایی هنرمندان و استادکاران محلی انجام می شود.

 

[carousel source=”directory: images/news/1396/12esfand/eleman” limit=”9″ title=”no” title_link=”no” intro_text=”no” hoverpause=”no”]