🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

کمیته تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر بشرویه

به ریاست مهندس علی اشرفیان معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری این شهرستان و با حضور آقای محمود امینی رئیس شورای اسلامی شهر طبس