🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? گوشه ای از کارنامه عملکردی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰

✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس