🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

? گوشه ای از کارنامه عملکردی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰

✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس