🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

? گوشه ای از کارنامه عملکردی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰

✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس