🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

‍ ✅ جلسه شهردار، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهرطبس با مهندس ولی پور مطلق معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی و سجادی معاون مدیر کل و رئیس اداره راه و شهرسازی طبس

? در این جلسه در خصوص نحوه مشارکت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن در پروژه های باز آفرینی شهری بحث و تبادل نظر گردید .

?همچنین منطقه دیهشک ، ارگ تاریخی طبس( کهندژ) ، باغ گلشن طبس و میدان امام خمینی به عنوان مناطق و آثار قابل انطباق با حوزه باز آفرینی شهری نامبرده شد که در صورت اقدام شهرداری جهت تصویب طرح مربوطه در مرجع ذی صلاح امکان جذب اعتبارات باز آفرینی را دارا می باشد.