🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅یکی از همشهریان با ارسال تصاویر بالا نوشت: بعد از مدت ها درخواست اصلاح پیچ تامین اجتماعی

اکنون از مهندس بهارستانی شهردار محترم برای اجرای طرح بسیار مهم سپاسگزاریم.

?کرمی