🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بسم الله الرحمن الرحیم

غروب نوزدهم مرداد ماه با همه ی دلتنگیها و بغضهای فرو خورده اش یادآور یاد عزیزانیست که صبح را با لبخند به پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزند خویش آغاز کردند و شامگاه از بلندای آسمان بی تابی آن عزیزان را نظاره گر بودند.

آری چه زود فرصت همدلی از دست می رود، قدر یکدیگر را بدانیم و خیرخواه و خیر رسان بندگان خدا باشیم.
نیکو بنگاریم تا نیک نام بمانیم.

یاد گلهای پرپر شده ی آن حادثه ی تلخ را گرامی داشته و برای همه ی آنها بویژه برای آن نیکو سیرت نیکو اثر، مهندس شکیبی علو درجات از درگاه ایزد منان خواستارم.

محمود امینی
نماینده ی مردم شریف خراسان جنوبی در شورای عالی استانها