🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅بازدید مهندس بهارستانی شهردار طبس از روند اجرای پروژه های عمرانی

?50 هزار مترمربع از معابر شهر با اعتبارات دولتی تملک دارایی به ارزش 9 میلیارد ریال زیر پوشش آسفالت می رود