🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پروژه بلوار شهدا

طول مسیر ۳۵۰متر
مساحت بهسازی شده ۶۵۰۰ متر مربع
جدول گذاری ۱۴۰۰ متر طول
اجرای بتن ریزی ۱۴۰۰ متر مربع
اجرای خشت فرش ۱۳۰۰ متر مربع
اجرای موزایک فرش بریل ۷۰۰ متر طول
لجرای آسفالت ۱۴۰۰ متر مربع
اجرای فضای سبز ۲۵۰۰ متر مربع
اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی ۳۵۰ متر طول