🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

❇️جلسه مزایده حضوری محصولات خرما و زیتون سطح شهر در دفتر #شهردار طبس با حضور مهندس #بهارستانی و #مقدس زاده رییس اداره خدمات و ایمنی شهری و #حیدرزاده حراست شهرداری و جمعی از مسئولین واحدها و شرکت کننده گان در مزایده برگزار گردید و #برنده مزایده مشخص

گردید.

? لذا محصولات #خرما ، #زیتون در پارکها و بلوارها و فضای سبز سطح شهر #فروخته شده و مقتضی است نسبت به حق صاحب آن و موازین شرعی مراعات گردد.

✍️روابط عمومی شهرداری طبس