🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس محمود عصاری

مسئول واحد عمران شهرداری طبس

شماره تماس:05632825003 _

شرح وظايف مسئول واحد عمران

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر اجراي كليه فعاليت هاي عمراني و بهسازي معابر، پارك ها، مستحدثات و … در محدوده منطقه.
 • نظارت و اجراي پياده رو سازي و تعمير و مرمت پياده روهاي معابر عمومي در محدوده منطقه.
 • نظارت بر ديواركشي زمينهاي باير موجود در منطقه با رعايت قوانين و مقرات جاري .
 • بررسي و امضاء صورت وضعيت هاي پيمانكاران برابر قوانين و مقررات .
 • پيگيري ساير پروژه هاي عمراني پيش بيني شده در محدوده منطقه.
 • اهتمام به تعمير و نگهداري ابنيه و تأسيسات پل هاي عابر پياده، پلهاي همسطح و غير همسطح، جداول، رفوژها، ساختمان ها و مستحدثات در محدوده منطقه.
 • نظارت بر احداث كليه طرح هاي ترافيكي و تسهيلات عبور و مرور در محدوده منطقه.
 • اجراي  دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • تهيه طرح هاي ساختماني مورد نياز منطقه از جمله ساختمان اداري، دفتر پارك، سرويس بهداشتي و …
 • تهيه طرح هاي فضاي سبز پاركها از جمله پارك محله اي، پارك حاشيه اي، پارك ترافيكي و …
 • تهيه طرح هاي ديوار كشي، نرده گذاري، كيوسك و …
 • كنترل نقشه هاي تهيه شده توسط مهندسين مشاور.
 • نظارت بر اجراي طرح هاي معماري منطقه.
 • نظارت بر تهيه مصالح مورد نياز طرح هاي عمراني منطقه.
 • شرح وظايف رئيس اداره امور عمراني
 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر اجراي كليه فعاليت هاي عمراني و بهسازي معابر، پارك ها، مستحدثات و … در محدوده منطقه.
 • نظارت و اجراي پياده رو سازي و تعمير و مرمت پياده روهاي معابر عمومي در محدوده منطقه.
 • نظارت بر ديواركشي زمينهاي باير موجود در منطقه با رعايت قوانين و مقرات جاري .
 • بررسي و امضاء صورت وضعيت هاي پيمانكاران برابر قوانين و مقررات .
 • پيگيري ساير پروژه هاي عمراني پيش بيني شده در محدوده منطقه.
 • اهتمام به تعمير و نگهداري ابنيه و تأسيسات پل هاي عابر پياده، پلهاي همسطح و غير همسطح، جداول، رفوژها، ساختمان ها و مستحدثات در محدوده منطقه.
 • نظارت بر احداث كليه طرح هاي ترافيكي و تسهيلات عبور و مرور در محدوده منطقه.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
 • اجراي  دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • تهيه طرح هاي ساختماني مورد نياز منطقه از جمله ساختمان اداري، دفتر پارك، سرويس بهداشتي و …
 • تهيه طرح هاي فضاي سبز پاركها از جمله پارك محله اي، پارك حاشيه اي، پارك ترافيكي و …
 • تهيه طرح هاي ديوار كشي، نرده گذاري، كيوسك و …
 • كنترل نقشه هاي تهيه شده توسط مهندسين مشاور.
 • نظارت بر اجراي طرح هاي معماري منطقه.
 • نظارت بر تهيه مصالح مورد نياز طرح هاي عمراني منطقه.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
 • شرح وظايف نقشه بردار
 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • انجام بررسي اوليه نقشه برداري بر اساس پروژه هاي تعريف شده در محدوده منطقه.
 • تطبيق نقشه ها با طرح هاي هندسي، نقشه هاي تفصيلي و تفكيكي و ارائه پيشنهاد به مسؤول مافوق.
 • طرح ريزي، هماهنگي و برنامه ريزي امور مختلف مربوط به نقشه برداري.
 • كمك در برنامه ريزي و تهيه طرح و عمليات براي انجام تهيه نقشه.
 • ترسيم بر اساس موضوع نقشه ها و برداشتها و هماهنگي با استاندارد هاي مربوطه.
 • تهيه و تنظيم صورت وضعيت ها از لحاظ فني بر اساس تطبيق كارهاي انجام شده با تعرفه ها.
 • نظارت بر كليه امور مربوطه به مشاوران و پيمانكاران در محدوده منطقه.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
 • شرح وظايف كارشناس عمران (ناظر پروژه)
 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • همكاري در تعيين اولويت پروژه ها در سطح منطقه با مسؤول مافوق.
 • همكاري با نقشه بردار در جهت مسير يابي و تراز يابي در ابتدا و حين اجراي پروژه ها.
 • اقدام در خصوص تحويل زمين پروژه به پيمانكار همراه با نقشه ها و پروفيل هاي مربوطه و همچنين ابلاغ شروع به كار به پيمانكار.
 • نظارت لازم بر تجهيز كارگاه و حسن انجام پروژه از سوي پيمانكار.
 • بازديد از پروژه ها به صورت هفتگي همراه با ناظر عاليه.
 • اقدام لازم در خصوص مكاتبه با آزمايشگاه ژئوتكنيك جهت آزمايش هاي لازم.
 • اقدام در خصوص تنظيم فرم دعوت نامه تحويل موقت و قطعي پروژه و همچنين شركت در كميسيون هاي مربوطه.
 • استعلام لازم از شركت هاي آب، برق، گاز، مخابرات و … جهت حفاري هاي مورد نياز در پروژه ها.
 • اقدام لازم در خصوص تنظيم صورت جلسات مربوطه و همچنين صورت وضعيت ها.
 • اقدام لازم در خصوص ارسال گزارش هاي مستمر به مسؤول مافوق.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.