🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

شهرداری طبس در راستای معرفی پتانسیل هایاقتصادی  شهر و جلب مشارکت های مردمی و  بخش خصوصی در اجرای طرح ها، اقدام به راه اندازی کمیسیون سرمایه گذاری نموده است.  این کمیسیون زیر نظر هیأت عالی سرمایه گذاری برای شناسایی و معرفی پروژه های سرمایه گذاری فعالیت می نماید.

 

آقای علی محمدی