🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

شهرداری طبس در راستای معرفی پتانسیل هایاقتصادی  شهر و جلب مشارکت های مردمی و  بخش خصوصی در اجرای طرح ها، اقدام به راه اندازی کمیسیون سرمایه گذاری نموده است.  این کمیسیون زیر نظر هیأت عالی سرمایه گذاری برای شناسایی و معرفی پروژه های سرمایه گذاری فعالیت می نماید.

 

آقای علی محمدی