🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ جمع آوری سایبان های غیر مجاز در سطح شهر توسط نیروهای بازرسی اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس

تازه ترین اخبار