🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ تخریب و جمع آوری سایه بان غیرمجاز در پیاده رو توسط نیروهای بازرسی اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس

⛔️طبق ماده قانونی ذیل، هرگونه سد معبر و اشغال پیاده رو ممنوع است و شهرداری با متخلفین برخورد می کند.

◀️ماده قانونی: تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها
⚠️سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند.