🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

همراهی مهندس #بهارستانی شهردار طبس با تیم #صخره_نوردی در مجاورت کال سردرب و طاق شاه عباس روستای خرو و انجام صخره نوردی

در این منطقه.

مهندس بهارستانی ورزش صخره نوردی را برای مواجهه شدن با سختیها و یافتن راهکارها و مقاومت مناسب دانست .

✍️روابط عمومی شهرداری طبس