🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

در تصاویر زیر گوشه ای از اقدامات شهرداری طبس در زیباسازی محیط شهری، گل کاری، نصب المان های نوروزی و حمایت از اشتغال محلی را مشاهده می کنید: