🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

✅ آغاز نصب المان های نوروزی شهرداری طبس در میادین و بلوارها

◀️ المان قطار در میدان واعظ و المان جیپ در پایانه مسافربری مستقر شد.

?کارگروه زیباسازی نوروزی شهرداری طبس