🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ آغاز نصب المان های نوروزی شهرداری طبس در میادین و بلوارها

◀️ المان قطار در میدان واعظ و المان جیپ در پایانه مسافربری مستقر شد.

?کارگروه زیباسازی نوروزی شهرداری طبس