🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ تکمیل سازه خشت و گل در پارک خندق

? با سپاس از همکاری پژوهشکده معماری خاک اصفهک