🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ بازدید مهندس بهارستانی شهردار طبس و مهندس مقدس زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری از مراحل ساخت المان های نوروزی

? روابط عمومی شهرداری طبس