🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ گفتکوی دکتر خزاعلی رئیس پژوهشکده معماری اصفهک با مهندس بهارستانی شهردار طبس در خصوص

اجرای سازه های خشت و گلی در شهر

◀️در این نشست مهندس برجیان مشاور شهرداری و حسین باقری از مدیران اقامتگاه های بوم گردی نیز حضور داشتند.