🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅تصاویری از مراحل آماده سازی المان های نوروزی سال ۹۸

? این المان ها در انواع مختلف و چهار کارگاه در حال آماده سازی می باشد.

◀️ کارگروه زیبا سازی نوروزی شهرداری طبس