🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ بافت تعداد دیگری از المان های نوروزی شهرداری طبس در کارگاه صنایع دستی آفرینش

? در بافت این المان ها از پیشک خرما، چوب بادامشک، خوشه خرما(بالگنه) و ترکه ارغوان استفاده شده است.

◀️ کارگروه زیبا سازی نوروزی شهرداری طبس