🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، نمای ظاهری ساختمان اداری شهرداری طبس که پس از زلزله 1357 ساخته شده به دستور مجید بهارستانی شهردار طبس بازسازی می شود.

 در فرایند بازسازی نمای بیرونی، با استفاده از الگونی معماری طبس قدیم از آجر خشت و کاهگل استفاده خواهد شد.