🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

اعضای شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس از وضعیت باغ گلشن، نمایشگاه خانه فرهنگ، ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بازدید کردند.

آقای جعفریان سرپرست معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان طبس در این بازدید حضور داشت.