🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس از سایت موتوری و ماشین آلات سیستم مدیریت شهری بازدید کرد.

این بازدیدها که هر هفته چند مرتبه توسط شهردار طبس انجام میشود به منظور نظارت مستقیم بر عملکرد ماشین آلات، میزان بازدهی آنها و بررسی تعمیرات مورد نیاز می باشد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس