🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?عملیات هرس  پیشک ها و پاکسازی تنه درختان خرمای بلوار شهید باهنر ۲۴ متری بازگ با همت و تلاش نیروهای جهادی و خستگی ناپذیر شهرداری طبس انجام شد.

?لازم به ذکر است آرایش درختان سطح شهر که در دستور کار مدیریت شهری با دغدغه مهندس محمد نصیری شهردار طبس در حال انجام است پس از سالیان دراز چهره دلنشین و زیبایی به اماکن مختلف سطح شهر داده اس.

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس