🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#آگهی_مناقصه
#شهرداری_طبس

✅شهرداری طبس برابر صورتجلسه شماره 426 شورای محترم اسلامی شهر طبس در نظر دارد. اجرای خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر و خدمات اداری و اجرایی را از طریق #مناقصه_عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

?لذا پیمانکاران واجد شرایط، جهت تهیه و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ 1400/10/02 به مدت 10 روز می توانند به امور قراردادهای شهرداری طبس مراجعه نمایند.

?آخرین مهلت ارسال پیشنهادات پیمانکاران، پایان وقت اداری روز شنبه 1400/10/11 می باشد.

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس