🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شهرداری طبس

شهرداری طبس گلشن در نظر دارد مناقصه عمومی نگهداری و توسعه فضای سبز شهر طبس را به شماره مناقصه 2001005775000003 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ساعت ۱۴:۳٠

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ساعت ۱۳:۳۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد؛ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰

زمان بازگشایی پاکت ها؛ روز شنبه مورخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰

آدرس مناقصه گزار؛ استان خراسان جنوبی شهرستان طبس گلشن شهرداری طبس شماره تماس ۰۵۶۳۲۸۲۵۰۰۱

روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

لینک کانال شهرداری طبس در #ایتا #سروش #تلگرام #روبیکا
????
@shahrdaritabas