🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

آگهي مزايده

 

شهرداري طبس درنظر دارد برابر مجوز شماره 3630/5 شوراي محترم اسلامي شهر طبس، حق بهره برداری از پروانه شبکه رادیویی (شبکه بیسیم) برای یکی از شرکت های حمل و نقل درون شهری مسافر شهر طبس ، را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد: لذا واجدين شرايط شركت در مزايده مي توانند از تاريخ انتشار آخرین نوبت آگهي (آگهی نوبت دوم) به مدت 10 روز جهت دريافت برگ شرايط مزايده به سايت شهرداري طبس به آدرس www.tabas.ir و يا امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن 05632825001 تماس حاصل فرمايند.

 

دانلود فرم های مزایده حق بهره برداری از پروانه شبکه رادیویی (شبکه بیسیم) 

 

آگهی مزایده شبکه بیسیم

شرایط عمومی شرکت در مزایده بیسیم

قانون منع مداخله

فرم پیشنهاد قیمت مزایده شبکه بیسیم