🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

به استناد صورتجلسات کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری طبس اسامی برندگان به شرح ذیل می باشد.

ردیف قطعه زمین شماره صورتجلسه برنده مزایده قطعه زمین
1 قطعه 11 از بلوک 3 قطعات تجاری واقع در کوی رسالت به پلاک ثبتی 67/4772 اصلی و قسمتی از پلاک 79/68/4772 اصلی و تجمیع با هم 26683/97 23/11/97 حسن آتشبار
2 قطعه 12 از بلوک 3 قطعات تجاری واقع در کوی رسالت به پلاک ثبتی 66/4772 اصلی و قسمتی از پلاک 79/68/4772 اصلی و تجمیع با هم 26651/97 23/11/97 حسن آتشبار
3 قطعه 18 از بلوک 2 قطعات تجاری واقع در کوی رسالت به پلاک ثبتی 69/4772 اصلی و قسمتی از پلاک 70/4772 اصلی و تجمیع با هم 26669/97 23/11/97 حسن نوری
4 قطعه 21 از بلوک 2 قطعات تجاری واقع در کوی رسالت به پلاک ثبتی 71/4772 اصلی 26658/97 23/11/97 زهرا سلیمانی رستم آباد
5 قطعه 99 از بلوک A مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی 85/4691 اصلی 26675/97 23/11/97 جواد قرائی
6 قطعه 53 از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی 105/4691 اصلی 26680/97 23/11/97 علیرضا محسنان
7 قطعه 52 از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی 106/4691 اصلی 26622/97 23/11/97 قاسم یوسفی
8 قطعه 47 از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی 120/4691 اصلی 26647/97 23/11/97 جلال قرائی
9 قطعه 46 از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی 119/4691 اصلی 26672/97 23/11/97 محمد کرمی
10 قطعه 45 از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی 118/4691 اصلی 26677/97 23/11/97 غلامحسین یعقوبی مقدم
ردیف قطعه زمین شماره صورتجلسه برنده مزایده قطعه زمین  
11 قطعه 44 از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی 117/4691 اصلی 26648/97 23/11/97 محمد کرمی
12 قطعه 43 از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی 116/4691 اصلی 26636/97 23/11/97 حلیمه موسی ئیان
13 قطعه 42 از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی 115/4691 اصلی 26656/97 23/11/97 حمیدرضا طالبی مقدم
14 قطعه 41 از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی 114/4691 اصلی 26667/97 23/11/97 حمیدرضا طالبی مقدم
15 قطعه 39 از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی 112/4691 اصلی 26626/97 23/11/97 سیدیاسر حقانی ثانی
16 قطعه 35 از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی 123/4691 اصلی 26642/97 23/11/97 فاطمه صفرزاده
17 قطعه 20 از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی 141/4691 اصلی 26627/97 23/11/97 جلال قرائی
18 قطعه زمین مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی 290/4691 اصلی 26681/97 23/11/97 سید جمال موسویان
19 قطعه 23 ct – از بلوک C تجاری موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی 753/4691 اصلی 26688/97 23/11/97 الهام بابائی
20 قطعه 31 ct – از بلوک C تجاری موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی 761/4691 اصلی 26623/97 23/11/97 مجتبی بابائی
21 قطعه تجاری شماره 7 واقع در ضلع غربی بلوار امام رضا (ع)، جنب مرکز توانبخشی به پلاک ثبتی 184 فرعی از باقیمانده 4717 اصلی 26685/97 23/11/97 سیدعبدالرضا برکاتی
ردیف قطعه زمین شماره صورتجلسه برنده مزایده قطعه زمین
22 قطعه تجاری شماره 10 واقع در ضلع غربی بلوار امام رضا (ع)، جنب مرکز توانبخشی به پلاک ثبتی 187 فرعی از باقیمانده 4717 اصلی 26625/97 23/11/97 احمد باقری
23 قطعه تجاری 7 واقع در بلوار جوان به پلاک ثبتی 12/5/1992 اصلی 26682/97 23/11/97 محمود بالار
24 واحد تجاری احداث شده بصورت تکمیل شماره 9 از بلوک 10 واقع در ضلع غربی مجتمع توریستی به پلاک ثبتی 1151/958/4689 اصلی 26671/97 23/11/97 عباس طالبی
25 واحد تجاری احداث شده بصورت تکمیل شماره 10 از بلوک 10 واقع در ضلع غربی مجتمع توریستی به پلاک ثبتی 1152/958/4689 اصلی 26687/97 23/11/97 مهدی حلاجی

 

لیست برندگان اموال استیجاری مزایده شماره 23305/97 مورخ 97/10/13

ردیف مورد اجاره شماره صورتجلسه برنده مزایده
1 یک باب واحد تجاری واقع در ضلع غربی ورودی ساختمان ترمینال مسافربری (مرحله دوم) 26638/97 23/11/97 علی اکبر شجاعی
3 قسمتی از یک باب ساختمان مالکیتی شهرداری جهت کلی فروشی، واقع در میدان شهدای آتش نشان (پائین محله)، جنب ایستگاه آتش نشانی شماره یک (مرحله اول) 26635/97 23/11/97 محمدرضا نجف زاده

به استناد آگهی مزایده شماره 23305/97 مورخ 97/10/13 (مرحله اول) و صورتجلسه شماره 26624/97 مورخ 97/11/23 کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری با توجه به عدم حد نصاب، سایر قطعات مندرج در متن آگهی مذکور برنده ای نداشته است.

لازم به توضیح است که ملاک اقدامات بعدی جهت واریز وجه، مکاتبه ای خواهد بود که از طریق شهرداری به برندگان مزایده ابلاغ خواهد شد.