🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

هرس درختان حادثه خیز در سطح شهر به جهت جلوگیری از خطرات و حوادث

پیش بینی شد توسط نیروهای فضای سبز اداره خدمات وایمنی شهری

? مرتاضی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس