🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بخشی از اقدامات و تلاش های واحد فضای سبز شهرداری طبس در حفظ و حراست از فضایی سبز باغ شهر بزرگ ایران، طبس زیبا

تسطیح لچکی کنار میدان شهدا برای نشا گل ناز وپامپاس

نشا گل ناز ودرختچه پامپاس در لچکی کنار میدان شهدا انتهای بلوار شهید سلیمانی

کاشت درختچه پامپاس و وجین علف های درمیدان مادر

تشتک کردن دور درختان خرزهره در ورودی ترمینال  و ورودی راه یزد

بارگیری شاخ و برگ وعلف های هرز از پارک کودک

بارگیری گل ناز از گلخانه دیهشک ودرختچه پامپاس از پارک کودک  برای لچکی کنار میدان شهدا وبارگیری شاخ و برگ از سطح شهر

سرزنی درخت اوکالیپتوس دور میدان پلیکان و تیکه کردن شاخه توت واقاقیا در باغ گلشن

بارگیری شاخ و برگ های درخت اوکالیپتوس و2نیسان شاخ و برگ از باغ گلشن

محلول پاشی درختان نارنج و کندن بلوکه ها در محل گلخانه ی دیهشک

اصلاح 5درخت خرما در مجموعه شهرداری

1401/03/31
#شهرداری_در_خدمت_مردم

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

اخبار شهرداری طبس در تلگرام
@shahrdaritabas1310

اخبار شهرداری طبس در اینستاگرام
https://www.instagram.com/@shahrdaritabas1310