🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅کلش ونشائ گل در ورودی سمت یزد توسط نیروهای فضای سبز اداره خدمات وایمنی شهری شهرداری طبس

? این برنامه در راستای مصوبات جلسه خدمات سفرهای تابستانی ۹۸ در جهت زیبا سازی ورودی های شهر می باشد و دیگر ورودی ها نیز اجرا خواهد گردید.