🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ هم سطح کردن ونشا گل در بلوار گلستان

توسط نیروهای فضای سبز اداره خدمات وایمنی شهری شهرداری طبس