🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ هم سطح کردن ونشا گل در بلوار گلستان

توسط نیروهای فضای سبز اداره خدمات وایمنی شهری شهرداری طبس