🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅تصاویری از پروژه اصلاح هندسی بلوار مهندس شکیبی و آماده سازی همزمان فضای سبز بلوار و کانال های عبور آب

◀️روابط عمومی شهرداری طبس