🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ بازدید شهردار طبس از پروژه مجتمع تجاری شهرداری و بررسی پیشرفت کار

? روح الله امیری