🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

بازدید شهردار و سرپرست عمران از کارگاه تهیه جداول شهرداری و کنترل کیفیت مصالح مصرفی