🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

غرفه شهرداری طبس
در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران
۱۸ لغایت ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۱
سالن ۴۴ خراسان (خلیج فارس)
روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس