🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅رنگ آمیزی تابلوهای معابر شهری

◀️این تابلوها جایگزین تابلوهای فرسوده معابر می شود.

?روابط عمومی شهرداری طبس