🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

وقتی نقطه جوش زدن‌های تاسیسات، دغدغه شهردار طبس می‌شود، خودش دست بکار شده و ضمن آموزش، تست می‌زند.

مهندس بهارستانی که این روزها درگیر پروژه‌های عمرانی متعدد شهری است، به طور روزانه بر عملکرد مجموعه تحت امر خود نظارت دقیق دارد و حتی کمترین اقدامات هم از نظرش دور نمی‌ماند.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس