🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅سرکشی مهندس بهارستانی و اعضای شورای اسلامی شهر از دبستان نیکان و تبریک سال تحصیلی جدید به خانم حسین پور و معلمین این مدرسه