🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.


? عملیات ضدعفونی ماشین آلات پایانه مسافربری؛ جایگاه های سوخت؛ سالن ورزشی شهرداری و کنترل مسافرین در ترمینال همچنان و به طور روزانه توسط نیروهای اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس در حال انجام است.

مهندس بهارستانی شهردار و مهندس مقدس زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس نیز به صورت میدانی بر انجام امور نظارت دارند.

#سامانه_مدیریت_شهری_طبس