🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?نظافت و مفروش کردن محل نمازجمعه در دانشگاه آزاد اسلامی و ایاب و ذهاب نمازگزاران توسط شهرداری طبس

✍️روابط عمومی شهرداری طبس