🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

تا خدا پرونده ساخت طبس را باز کرد
خلقت زیبای شهری بی درنگ آغاز کرد

باغ گلشن را پلیکانش نهاد الماس ناب
در میان حوض وآب جویبارش ساز کرد

در میان سوز و گرمای کویر تشنه کام
جویها تا سد نهرین و کریتش باز کرد

با نوک انگشت خود دره ای پر پیچ و خم
چشمه ای از سرد و گرم روزگار اعجاز کرد

رقص دستانش بروی شالی و نخلی زازمیغان کشید
خرو را در اوج گرما چون بهشت دمساز کرد

این بلد هان جلوه‌ای از حس زیبای خداست
چون خدا احساس نابش را در او ابراز کرد

مرد قدسی چون حسین با گنبد و گلدسته اش
گیسوان خدجه خاتون با کمان ابروانش‌ ساز کرد

تا خدا پرونده احساس دوستی باز کرد
میبدش همچون طبس با ساز و می دمساز کرد

✍️ سروده دکتر بیکی
از گردشگران فرهیخته میبدی در سفر به شهرستان طبس