🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بازدید مهندس بهارستانی شهردار طبس از شب بازار مسکن مهر

شب‌بازارها براساس برنامه تنظیمی اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس، هرشب در یک محله از شهر برگزار می‌شود.

این بازارچه‌های موقت به منظور تقویت مشاغل خانگی، حمایت از زنان سرپرست خانوار و تامین آسایش شهروندان برای دسترسی آسان به مایحتاج ارزان طراحی شده است.