🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

به نام خدا

حمد و سپاس الهی که توفیق خدمت به بندگان خوب خدا، شامل حال #شهردار محترم و #شورای_اسلامی_شهر طبس نمود و با اجرای آسفالت خیابان منتهی به دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان شهدای سایپا، موجبات آسایش تردد دانش آموزان و آرامش ساکنین منطقه، با پیشگیری از ایجاد گرد وخاک ناشی از تردد وسایل نقلیه را فراهم نموده اند.

انجمن اولیا و مربیان، کارکنان و دانش آموزان این دبیرستان تشکر و قدردانی از شما بزرگواران را وظیفه خود دانسته و جزای خیر و توفیق خدمت بیش از پیش را از حضرت باری تعالی برایتان آرزومند است.