🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ جلسه هیات انضباطی سازمان حمل و نقل مورخ 97/11/15 با حضور خانم حسین پور عضو شورای شهر، مهندس مقدس زاده

رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری، مهندس میرزاده رئیس سازمان حمل و نقل همگانی طبس و حومه، باقری نماینده فرمانداری و دیگر اعضا

? حسن شکوهی

شبکه خبری شهرداری طبس