🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? تصاویری از بهسازی نمای بیرونی ساختمان شهرداری طبس به سبک سنتی